หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
 

News
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน สอบถามโทร. 0-3258-6558 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 
 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29 ก.พ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 12 ต.ค. 2558
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 7 ต.ค. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 25 ก.ย. 2558
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.244 23 เม.ย. 2558
กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2552 22 เม.ย. 2558
กฎกระทรวง การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 20 เม.ย. 2558
กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 20 เม.ย. 2558
กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 20 เม.ย. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 8 เม.ย. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 17 ก.พ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 4 ก.พ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกฯ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 4 ก.พ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภา อบจ. รองประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และกรรมการสภา อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 4 ก.พ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9 1 ธ.ค. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 11 พ.ย. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1312 1 ส.ค. 2557
ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว833 23 พ.ค. 2557
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 13 ก.พ. 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว233 28 ม.ค. 2556
   1      2     (3)     4      5      6      7   
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
   
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ : 032-586-558 โทรสาร : 032-586-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
จำนวนผู้เข้าชม 13,816 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-308-0049

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10