กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว384
mod_vvisit_counterเดือนนี้1399
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1943
mod_vvisit_counterทั้งหมด27879

We have: 2 guests online
ไอพีคุณ: 54.198.103.13
วันนี้: ก.ย. 25, 2018

ดาวน์โหลดแนะนำ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อบต.ท่าเสน   

alt

 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้

 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 

ข้อ 2  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา

2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ

2.2  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และครบถ้วน

 

 

 

 

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน

3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม

4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

 

ข้อ  5  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.1  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง

5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง

5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพึ่งตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข

 

ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อ

6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ

 

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

 

ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง

 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  พ.ศ.2558

 

                                                                                     ประสงค์    หอมนาน               

 

 (นายประสงค์    หอมนาน)

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน

 

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ


QR Code
อบต.ท่าเสน
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6558