กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อบต.ท่าเสน   

alt

 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้

 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 

ข้อ 2  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา

2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ

2.2  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และครบถ้วน

 

 

 

 

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน

3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม

4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

 

ข้อ  5  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.1  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง

5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง

5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพึ่งตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข

 

ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อ

6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ

 

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

 

ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง

 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  พ.ศ.2558

 

                                                                                     ประสงค์    หอมนาน               

 

 (นายประสงค์    หอมนาน)

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน

 

 

 

 

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้235
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว252
mod_vvisit_counterเดือนนี้212
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1511
mod_vvisit_counterทั้งหมด59789

We have: 4 guests online
ไอพีคุณ: 34.232.62.209
วันนี้: มิ.ย. 06, 2020

หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.ท่าเสน
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6558