กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 15:22 น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี    
รายงานผลการดำเนินงาน(จ่ายจริง)    
ระหว่าง ตุลาคม 2558-  กันยายน  2559    
               
  รายการ    ประมาณการ     จ่ายจริง    ประหยัดงบ
1 ค่าจัดงานรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ            50,000.00           39,600.00   10,400.00
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์            12,000.00              6,000.00   6,000.00
3 ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร            57,000.00           57,000.00   0.00
4 ค่าไฟฟ้า          563,360.00         516,924.18   46,435.82
5 ค่าวัสดุสำนักงาน          220,000.00         128,406.75   91,593.25
6 ค่าวัสดุเชิ้อเพลิงและหล่อลื่น          400,000.00         186,575.72   213,424.28
7 ค่าวัสดุก่อสร้าง            10,000.00                 775.00   9,225.00
8 ค่าอาหารเสริม(นม)          507,000.00         420,094.96   86,905.04
10 ค่าวัสดุไฟฟ้า            90,000.00           80,361.00   9,639.00
11 ค่าวัสดุอื่น(น้ำดื่ม)            50,000.00           27,800.00   22,200.00
12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว            73,000.00              5,677.00   67,323.00
13 ค่าวัสดุการเกษตร(โซ่เลื่อย)              5,000.00              1,900.00   3,100.00
14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์          100,000.00           96,610.00   3,390.00
15 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร            10,000.00           10,000.00   0.00
16 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน          868,000.00         776,000.00   92,000.00
17 อุดหนุนงานประเพณีแข่งขันวัวเทียมเกวียน            50,000.00           50,000.00   0.00
18 อุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร            10,000.00           10,000.00   0.00
19 อุดหนุนการดำเนินงานสาธารณสุข          135,000.00           67,500.00   67,500.00
20 เงินงบกลาง(ช่วยเหลือประสบภัย)          300,000.00              7,842.00   292,158.00
21 เงินสมทบกองทุนสปสช.            70,000.00           70,000.00   0.00
22 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          246,400.00         206,320.00   40,080.00
23 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานฯ          200,000.00         199,950.00   50.00
24 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่            10,000.00              6,600.00   3,400.00
25 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ            60,000.00           60,000.00   0.00
26 โครงการแข่งขันเรือยาววันลอยกระทง              2,500.00              2,500.00   0.00
27 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก          140,000.00         107,075.68   32,924.32
28 โครงการวันเด็กแห่งชาติ            30,000.00                 600.00   29,400.00
29 โครงการปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ            10,000.00              8,600.00   1,400.00
30 โครงการประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย            30,000.00           30,000.00   0.00
31 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น          30,000.00           20,460.00   9,540.00
32 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย            10,000.00              9,600.00   400.00
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด            30,000.00              5,600.00   24,400.00
34 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง          30,000.00              5,840.00   24,160.00
35 โครงการอบรมการกำจัดขยะในชุมชน            30,000.00           14,470.00   15,530.00
36 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี            50,000.00              2,900.00   47,100.00
37 โครงการท่าเสน สวย น่าอยู่            50,000.00              2,660.00   47,340.00
38 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี            50,000.00              1,900.00   48,100.00
39 โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชร            30,000.00              1,608.60   28,391.40
40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ            30,000.00                 600.00   29,400.00
41 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ            50,000.00           44,400.00   5,600.00
42 โครงการส่งเสริมการผลิตการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน          25,000.00           11,144.00   13,856.00
43 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต            25,000.00           10,710.00   14,290.00
44 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม            30,000.00              7,988.00   22,012.00
45 โครงการBig Cleaning Day             30,000.00              3,217.85   26,782.15
46 โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์          10,000.00              5,552.00   4,448.00
47 โครงการจัดทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม            10,000.00              7,000.00   3,000.00
48 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            30,000.00              9,000.00   21,000.00
49 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน            30,000.00              2,400.00   27,600.00
50 โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมดาดคอนกรีตตั้งแต่คลองชลประทานถึงนานายซ้อน ม.9            76,000.00           76,000.00   0.00
51 โครงการก่อสร้าง คสล.ตั้งแต่บ้านครูตี๋ถึงบ้านครูหนู หมู่ 2          640,000.00         638,000.00   2,000.00
52 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 7               16,900.00   (16,900.00)
53 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 8               12,000.00   (12,000.00)
54 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1               19,800.00   (19,800.00)
55 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ม. 4                  9,800.00   (9,800.00)
56 โครงการติดตั้งตาข่ายลวดหยิกกันนก อบต.ท่าเสน ม. 5          150,000.00         140,000.00   10,000.00
57 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ(บริเวณปะปาท่าเสน)ม.4    (เบิกตัดปี 2558)          22,000.00   0.00
58 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ(บริเวณสวนหย่อมไปน้ำตก)ม.5    (เบิกตัดปี 2558)          35,000.00   0.00
59 ค่าครุภัณฑ์(ไฟกระพริบเตือนสีเหลือง 2 ต้น)            66,000.00           66,000.00   0.00
60 ค่าครุภัณฑ์(ตู้เอกสารบานเลื่อน)            99,800.00           99,800.00   0.00
61 ค่าครุภัณฑ์(โต๊ะทำงานกองคลัง)              2,400.00              2,400.00   0.00
62 ค่าครุภัณฑ์(เก้าอี้พนักงานกองคลัง)              1,500.00              1,500.00   0.00
63 ค่าครุภัณฑ์(โต๊ะทำงานสำนักงานปลัด)              2,400.00              2,400.00   0.00
64 ค่าครุภัณฑ์(เก้าอี้พนักงานสำนักงานปลัด)              1,500.00              1,500.00   0.00
65 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์NOTEBOOK            21,000.00           21,000.00   0.00
66 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร          120,000.00         115,000.00   5,000.00
67 ค่าครุภัณฑ์(ค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล  ม. 1-9          920,000.00         915,000.00   5,000.00
68 ค่าครุภัณฑ์(ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV)          300,000.00         300,000.00   0.00
         7,289,860.00      5,841,862.74   1,504,997.26
               
เงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    
1 เบี้ยยังชีพคนชรา          4,445,600.00   4,445,600.00
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ             540,000.00   540,000.00
3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ส่วนที่เหลือ)          1,654,000.00   1,654,000.00
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแอสฟัสติก หมู่ที่ 2         179,000.00   179,000.00
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4        1,668,000.00   1,668,000.00
             8,486,600.00   8,486,600.00
               
โครงการที่กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปี 2559    
1 โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อ อบต.ท่าเสน             150,000.00   150,000.00
2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ท่าเสน ม. 5             100,000.00   100,000.00
3 โครงการถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางบุญส่ง ทองสมนึก หมู่ที่ 3 ต่อจากเดิม         500,000.00   500,000.00
          750,000.00   750,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี    
รายงานผลการดำเนินงาน(จ่ายจริง)    
ระหว่าง ตุลาคม 2558-  กันยายน  2559    
               
  รายการ    ประมาณการ     จ่ายจริง    ประหยัดงบ
1 ค่าจัดงานรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ            50,000.00           39,600.00   10,400.00
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์            12,000.00              6,000.00   6,000.00
3 ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร            57,000.00           57,000.00   0.00
4 ค่าไฟฟ้า          563,360.00         516,924.18   46,435.82
5 ค่าวัสดุสำนักงาน          220,000.00         128,406.75   91,593.25
6 ค่าวัสดุเชิ้อเพลิงและหล่อลื่น          400,000.00         186,575.72   213,424.28
7 ค่าวัสดุก่อสร้าง            10,000.00                 775.00   9,225.00
8 ค่าอาหารเสริม(นม)          507,000.00         420,094.96   86,905.04
10 ค่าวัสดุไฟฟ้า            90,000.00           80,361.00   9,639.00
11 ค่าวัสดุอื่น(น้ำดื่ม)            50,000.00           27,800.00   22,200.00
12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว            73,000.00              5,677.00   67,323.00
13 ค่าวัสดุการเกษตร(โซ่เลื่อย)              5,000.00              1,900.00   3,100.00
14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์          100,000.00           96,610.00   3,390.00
15 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร            10,000.00           10,000.00   0.00
16 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน          868,000.00         776,000.00   92,000.00
17 อุดหนุนงานประเพณีแข่งขันวัวเทียมเกวียน            50,000.00           50,000.00   0.00
18 อุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร            10,000.00           10,000.00   0.00
19 อุดหนุนการดำเนินงานสาธารณสุข          135,000.00           67,500.00   67,500.00
20 เงินงบกลาง(ช่วยเหลือประสบภัย)          300,000.00              7,842.00   292,158.00
21 เงินสมทบกองทุนสปสช.            70,000.00           70,000.00   0.00
22 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          246,400.00         206,320.00   40,080.00
23 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานฯ          200,000.00         199,950.00   50.00
24 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่            10,000.00              6,600.00   3,400.00
25 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ            60,000.00           60,000.00   0.00
26 โครงการแข่งขันเรือยาววันลอยกระทง              2,500.00              2,500.00   0.00
27 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก          140,000.00         107,075.68   32,924.32
28 โครงการวันเด็กแห่งชาติ            30,000.00                 600.00   29,400.00
29 โครงการปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ            10,000.00              8,600.00   1,400.00
30 โครงการประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย            30,000.00           30,000.00   0.00
31 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น          30,000.00           20,460.00   9,540.00
32 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย            10,000.00              9,600.00   400.00
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด            30,000.00              5,600.00   24,400.00
34 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง          30,000.00              5,840.00   24,160.00
35 โครงการอบรมการกำจัดขยะในชุมชน            30,000.00           14,470.00   15,530.00
36 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี            50,000.00              2,900.00   47,100.00
37 โครงการท่าเสน สวย น่าอยู่            50,000.00              2,660.00   47,340.00
38 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี            50,000.00              1,900.00   48,100.00
39 โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชร            30,000.00              1,608.60   28,391.40
40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ            30,000.00                 600.00   29,400.00
41 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ            50,000.00           44,400.00   5,600.00
42 โครงการส่งเสริมการผลิตการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน          25,000.00           11,144.00   13,856.00
43 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต            25,000.00           10,710.00   14,290.00
44 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม            30,000.00              7,988.00   22,012.00
45 โครงการBig Cleaning Day             30,000.00              3,217.85   26,782.15
46 โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์          10,000.00              5,552.00   4,448.00
47 โครงการจัดทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม            10,000.00              7,000.00   3,000.00
48 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            30,000.00              9,000.00   21,000.00
49 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน            30,000.00              2,400.00   27,600.00
50 โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมดาดคอนกรีตตั้งแต่คลองชลประทานถึงนานายซ้อน ม.9            76,000.00           76,000.00   0.00
51 โครงการก่อสร้าง คสล.ตั้งแต่บ้านครูตี๋ถึงบ้านครูหนู หมู่ 2          640,000.00         638,000.00   2,000.00
52 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 7               16,900.00   (16,900.00)
53 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 8               12,000.00   (12,000.00)
54 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1               19,800.00   (19,800.00)
55 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ม. 4                  9,800.00   (9,800.00)
56 โครงการติดตั้งตาข่ายลวดหยิกกันนก อบต.ท่าเสน ม. 5          150,000.00         140,000.00   10,000.00
57 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ(บริเวณปะปาท่าเสน)ม.4    (เบิกตัดปี 2558)          22,000.00   0.00
58 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ(บริเวณสวนหย่อมไปน้ำตก)ม.5    (เบิกตัดปี 2558)          35,000.00   0.00
59 ค่าครุภัณฑ์(ไฟกระพริบเตือนสีเหลือง 2 ต้น)            66,000.00           66,000.00   0.00
60 ค่าครุภัณฑ์(ตู้เอกสารบานเลื่อน)            99,800.00           99,800.00   0.00
61 ค่าครุภัณฑ์(โต๊ะทำงานกองคลัง)              2,400.00              2,400.00   0.00
62 ค่าครุภัณฑ์(เก้าอี้พนักงานกองคลัง)              1,500.00              1,500.00   0.00
63 ค่าครุภัณฑ์(โต๊ะทำงานสำนักงานปลัด)              2,400.00              2,400.00   0.00
64 ค่าครุภัณฑ์(เก้าอี้พนักงานสำนักงานปลัด)              1,500.00              1,500.00   0.00
65 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์NOTEBOOK            21,000.00           21,000.00   0.00
66 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร          120,000.00         115,000.00   5,000.00
67 ค่าครุภัณฑ์(ค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล  ม. 1-9          920,000.00         915,000.00   5,000.00
68 ค่าครุภัณฑ์(ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV)          300,000.00         300,000.00   0.00
         7,289,860.00      5,841,862.74   1,504,997.26
               
เงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    
1 เบี้ยยังชีพคนชรา          4,445,600.00   4,445,600.00
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ             540,000.00   540,000.00
3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ส่วนที่เหลือ)          1,654,000.00   1,654,000.00
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแอสฟัสติก หมู่ที่ 2         179,000.00   179,000.00
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4        1,668,000.00   1,668,000.00
             8,486,600.00   8,486,600.00
               
โครงการที่กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปี 2559    
1 โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อ อบต.ท่าเสน             150,000.00   150,000.00
2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ท่าเสน ม. 5             100,000.00   100,000.00
3 โครงการถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางบุญส่ง ทองสมนึก หมู่ที่ 3 ต่อจากเดิม         500,000.00   500,000.00
          750,000.00   750,000.00
 

รายงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 15:21 น.

รายงานไตรมาส4ปีงบประมาณ2559(เศรษฐกิจการคลัง)

 

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ย.59

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 15:19 น.

ขอรายงานรายรับ-จ่ายเดือน ก.ย.59

 

รายงานผลรายเดือน สิงหาคม 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 14:49 น.

รายงานผลรายเดือน สิงหาคม 2559

 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อริยา    วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2016 เวลา 07:00 น.

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2559

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 12

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.ท่าเสน ด้านใด
 

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว197
mod_vvisit_counterเดือนนี้501
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว960
mod_vvisit_counterทั้งหมด53833

We have: 2 guests online
ไอพีคุณ: 34.229.131.116
วันนี้: ม.ค. 21, 2020

หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.ท่าเสน
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6558